פרשת בשלח- תברח מן הניסיון!

הקב"ה הוציא את ישראל ממצרים. הוא לא נחם דרך ארץ פלשתים כי אמר פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. שאפשר מתוך פחד המלחמה ישובו למצרים. דומה לזה הוא האדם ששב עתה בתשובה ויצא מתחת יד מצרים שהם כוחות הטומאה. הוא עלול להיתקל במלחמת היצר ולרצות לשוב למצרים. אל הטומאה והעבירות. לפיכך צריך שילך תמיד בדרך שאין בה ניסיון. שיברח מן הניסיון. כי אם יתקל בו מי יודע אם לא יתפתה לשוב אל מצרים. אל מעשיו הראשונים והמקולקלים. מסר קצר מפרשת השבוע.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת לך לך- לעשות תשובה ברגע האחרון

תרח, אביו של אברהם אבינו, היה מייצר ומוכר פסלים לעבודה זרה, אבל מצינו בפרשה שלנו שתרח עשה תשובה בסוף ימיו וזכה לחיי עולם הבא. הכין למדים זאת בפרשה? ומה יש לנו ללמוד מכך? הכל בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת בראשית- מודה ועוזב ירוחם

כשאדם הראשון חטא בעץ הדעת הוא האשים את האישה ואמר "האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל". הלך הקב"ה אל האשה והיא האשימה את הנחש ואמרה "הנחש השיאני ואוכל". כל אחד האשים את השני כדי להצדיק את מעשיו. אף אחד מהם לא לקח אחריות על מעשיו. לכן נענשו. כי אם היו אומרים חטאתי עויתי פשעתי ואני מתחרט על מעשי על זה נאמר "ומודה ועוזב ירוחם". אך כיוון שביקשו להצדיק מעשיהם נענשו. קצת על ענייני התשובה כפי שמתבארים מן הפסוק "ומודה ועוזב ירוחם" בשיעור שלפניכם.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת נצבים- מצוות התשובה

לחזור בתשובה זה נראה דבר קשה ומורכב, אך לפי האמת הוא דבר קל שבקלים, הוא לא רחוק מאתנו, לא בשמים ולא מעבר לים, אלא בפינו ובלבבנו לעשותו, רק בכוונת הלב עם חרטה אמיתי, ובדברי וידוי וריצוי לפני ה' עם קבלה לעתיד. למעשה לחזור בתשובה משמעו להתחרט על העבירות, להתוודות עליהן לפני ה', לבקש ממנו סליחה ומחילה, ולקבל על עצמנו שלא לשוב עוד אל העבירה. יש לך דבר פשוט מזה? הלא אם הוא מצער את חברו אהובו בודאי שיתחרט על כך ויפייסנו, ואם אינו עושה כן אז אינו אהובו, אז אם הוא אוהב את הקב"ה בודאי שיתחרט על מה שעבר על רצונו ויפייסנו, שאם אינו עושה כן אינו אוהבו. דבר כזה פשוט מוכרח אדם לעשות לכבוד ה'. ואם עושה כן הוא בעל תשובה אמיתי, ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

פרשת כי תצא- חודש אלול- חודש הרחמים והסליחות

כי תצא למלחמה על אויבך. יש לנו רק לצאת למלחמה נגד היצר הרע ומיד "ונתנו ה' אלקיך בידך". מי שעושה כן זוכה לקבץ חלקי נשמתו האבודים שנפלו בין כוחות הטומאה מעבירות שבידו. הוא זוכה להתקדש. ובפרט בחודש אלול שאז הוא זמן מסוגל יותר לתשובה. וצריך אדם להיזהר שלא יאבד את הימים האלו בלי תשובה. כי אחר כך זה כבר יהיה הרבה יותר קשה.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

רוצים לדעת עוד על פרשת השבוע? הורידו את הספר תום ויושר (בסוד ישרים)

תנא דבי אליהו- שבחו של אברהם אבינו

בדורו של אברהם אבינו לא הכירו את בורא העולם. הם מרדו בו. זה היה דור הפלגה. אשור רצה להוכיח אותם ולא יכל. מה הסיבה לכך? למה אברהם אבינו כן יכל להוכיחם? מהו שבחו של אברהם אבינו? מה אנחנו יכולים לעשות באמת בשביל הקב"ה? מהי מעלת המזכה את הרבים? צפו בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים.

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

מירון בן-חיים- כך חזרתי בתשובה

חזרה בתשובה היא לא דבר פשוט. אבל כאשר בשמים רוצים להחזיר מישהו בתשובה מסייעים לו הרבה. רוצים לדעת איך אני חזרתי בתשובה? צפו בסרטון הבא.

לשמיעה בלבד (מומלץ לסמארטפונים):

השיעור נמסר מפי מירון בן-חיים

להזמנת שיעור אצלכם בבית התקשרו 0527644100

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑